نوروز  ۱۳۸۸ سال آقا گاو ه

 

یک باردیگر نسیم نوروز وزید 

           دلها به هوای سال نوبازتپید

نوروز وبهار وبزم یاران خوش باد

    درسایه دوست روزگاران خوش باد

 نوروزسنت جاودان دردل پاک هرایرانی به استواری نام ایران زمین که  جمشیددرتابش هفت طلوع خورشید، فریدون درجشن رقصیدن کاویانی ،سیاوش درمهربانی حرارت آتش ، برگفتار وکردار وپندارنیک  نیا کانمان گواه دارند.

                            پاس داریم نوروز                سنت با شکوه را

                                                 سال نو مبارک      

 

خداوندا : تقدیرمان را درسال آینده به گونه ای قراربده که درپایان سال ازگذشته خود افسوس نخوریم ...                          

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1387ساعت 10:21 توسط خورشيد |

 

                نوروزخان اینه:

زیبایی های گیلان

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1387ساعت 10:5 توسط خورشيد |

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1387ساعت 10:3 توسط خورشيد |

  يك روز ملي عشق تعيين كنيم

 

دردنياي امروزكه جهان به صورت يك دهكده كوچك درآمده وعصر، عصرارتباطات واطلاعات است ، نمي توان انتظارداشت كه برخي مناسبت هاي جهاني همچون روزجهاني زن ،‌روزكارگروحتي مناسبت هايي همچون روزولنتاين درمرزهاي خودمحدودبمانند درچنين شرايطي كسي نمي تواند انتقادكندكه چرا نسل جوان ماروز ولنتاين را مي شناسد به آن توجه داردوآن را پاس مي دارد . من ضمن تبريك روز ولنتاين معتقد هستم اگرتاريخچه اين روز مطالعه شود مشخص مي شودكه هيچ موضوع بدي نيست . بلكه تجليل ازيك عشق عميق وپاك است كه درراه اين عشق سختي هاي زيادي را متحمل مي شوند . نمونه اين عشق ورزي را ما درادبيات كلاسيك وجديد خود متعددداريم . عشق هاي پاكي كه شخصيت هاي آن همچون ليلي ومجنون ،‌ شيرين وفرهاد به صورت اسطوره درآمده اند. به نظرمي رسد درنظرگرفتن روزي براي ابرازعشق وعلاقه انسان ها به هم چيزبدي نيست .مطمئنا" اگرقرارباشد روابط نامشروع يا عشق هاي ناسالم دراين روز مطرح شود درسايرروزهاهم اين اتفاق مي افتد. درواقع با محدود كردن وبرخورد با روز ولنتاين نمي توان زمينه فرهنگي ايجاد روابط سالم را برقراركرد . هيچ اشكالي ندارد كه جوانان ما درروز ولنتاين ابراز عشق كنند وبه كسي كه دوست دارند يا با اوقصد ازدواج دارند ابرازعلاقه كنند.متوليان امرفرهنگ بايد به فكراين باشندكه چگونه جوانان مارا به سمت عشق ها ودوستي هاي مشروع وپاك سوق داده وبا اقدامات فرهنگي جلوي انحرافات اخلاقي را بگيرند . دركناراين موضوع مامي توانيم همانطوركه براي روز زن يك روز ملي ويك روز جهاني داريم ،‌ براي روز عشق ورزيدن هم دركنارروز ولنتاين يك روز ملي تعيين كنيم . به نظرمي رسد به جاي اينكه ولنتاين را محكوم كنيم هيچ اشكالي ندارد كه يك روز ملي با پيشينه فرهنگي خودتعيين كنيم . 

 


+ نوشته شده در دوشنبه پنجم اسفند 1387ساعت 12:4 توسط خورشيد |

  ابراز محبت كاربدي نيست .

 

+ نوشته شده در دوشنبه پنجم اسفند 1387ساعت 12:0 توسط خورشيد |

     عشق يعني : طبيعت گيلان

 

طبیعت گیلان - عکس: نوید رحیمی راد

+ نوشته شده در دوشنبه پنجم اسفند 1387ساعت 11:6 توسط خورشيد |